இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொற்கள் bateaux + digue 1