இல்லம் / ஆல்பங்கள் / FRANCE / 17 Charente-Maritime / Charente-Maritime - Rectos 14