ಮುಖಪುಟ / ಸಂಪುಟಗಳು / BRETAGNE / Finistère / Fouesnant / Fouesnant - Rectos 11