இல்லம் / ஆல்பங்கள் / FRANCE / 06 Alpes Maritimes / Alpes-Maritimes - Rectos 37