ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / FRANCE / 06 Alpes Maritimes / Alpes-Maritimes - Rectos 37