ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / FRANCE / Côte d'Azur 3