இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொற்கள் cheminée + bahut [1]