இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொற்கள் pharex + jetéex + 1984x [1]