இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொற்கள் neige + 1981 [2]