இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொற்கள் paysans + entr'aide [2]