இல்லம் / ஆல்பங்கள் / FRANCE / 77 Seine-et-Marne [2]